Úvod

Výuka v Baletním studia Regina je určena pro děti od 3 let. Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného složení talentové zkoušky, která zjišťuje jejich dispozice ke studiu.

Výuka obsahuje průpravnou taneční výchovu, taneční gymnastiku, lidový tanec, klasický tanec, tanec na špičkách a jevištní praxi formou nastudování baletního představení. Vyučování probíhá pravidelně během celého školního roku podle vyučovacího rozvrhu baletního studia, není tedy vedeno formou kurzu. Je to rozšířené vzdělání v oblasti umění, frekventanti ho nemusí ukončit ani se skončením školní docházky. Pro děti předškolního věku výuka obsahuje pohybovou a rytmickou průpravu metodicky upravenou tak, aby podporovala zdravé držení těla a správnou formu chůze, zároveň rozvíjí hudební a estetické cítění. Žáci jsou v rámci výuky připravováni k talentovým zkouškám na taneční konzervatoř nebo AMU (VŠ).

Dosažené výsledky výuky žáků v konkrétním školním roce jsou předváděny rodinným příslušníkům a hostům vždy na závěr školního roku na tzv.ukázkových hodinách.

Studenti musí absolvovat celou oblast vyučování, která je pro ně určena. Jednotlivé vyučovací bloky se liší podle věku žáků délkou a množstvím vyučovacích hodin a obsahem a četností předmětů. Důraz je kladen na hlavní předmět – klasický tanec, který vychovává smysl pro harmonický řád a čistý styl a je základem pro získání taneční profese. Zároveň učí studenty soustředěnosti a disciplíně. Formou klasického tance je také koncipována valná většina představení baletního studia.

Baletní studio je vedeno jako soukromá taneční škola, proto klade důraz na kontakt s rodinou žáka, aby bylo možné dosáhnout individuálního přístupu k žákovi. Individuální přístup zaručuje vysokou efektivnost výuky a umožňuje získat pro studenta dobré vyhlídky pro pokračování na profesionální dráze.

V baletním studiu vyučují zkušení pedagogové, kteří jsou odborníky ve svém vyučovacím předmětu a dosahují proto u žáků vynikajících výsledků.

V období letních prázdnin pořádá baletní studio pro své žáky rekreační pobyt v zahraničí formou letního soustředění.